Kun (pelkät) sanat eivät riitä kertomaan…

Kun (pelkät) sanat eivät riitä kertomaan…

Sisko Brunni
Oulun yliopisto

 
Eräs suomea opiskeleva portugalilainen kääntäjä kuvaili suomen opiskeluaan seuraavasti: ”Edessäni on lause, jossa on seitsemän sanaa. Ne kaikki ovat minulle outoja. Etsin sanakirjasta ensimmäisen sanan merkityksen. Niitä on viisi. Painan ne mieleeni. Sitten etsin seuraavan sanan merkitykset. Niitä on seitsemän. Painan nekin kaikki mieleeni. Seuraavalla sanalla onkin jo 12 merkitystä, ja niitä tutkiessani huomaan, että olen jo unohtanut ensimmäisen sanan merkitykset. Tästä syystä suomen kieli on niin vaikeaa.” Tuskastuneen kääntäjän opiskelutekniikassa oli toki paljon toivomisen varaa, mutta pari oleellista seikkaa suomen ja ylipäätään kielten opiskelusta repliikki tuo esille. Ensinnäkin vaikka suomi ei ole sen vaikeampi kieli kuin muutkaan, suomi on erilainen kieli kuin esimerkiksi useimmat Euroopassa puhutut kielet, ja sen sanasto on omaperäistä. Useinkaan äidinkieli ja muut osatut kielet eivät auta sanojen muistamisessa. Tarvitaan jotain muuta.

Toinen yleisempi ja siinä mielessä ehkäpä tärkeämpi ilmiö piilee lausahduksen sanojan opiskelutekniikan takana. Kieli ei rakennu yksittäisistä sanoista, joiden merkityksistä kursitaan kokoon ilmauksen kokonaismerkitys. Sanastoon kuuluu yksittäisten sanojen lisäksi suuri joukko laajempia ilmauksia, joita ovat esimerkiksi sanayhdistelmät (ja niin edelleen) ja erilaisille teksteille ja tilanteille tyypilliset toistuvat ilmaukset (Sen pituinen se.  Pannaanko pieneen pussiin?), sanaparsityyppiset idiomit (Ostaa sika säkissä. Painaa villaisella.) sekä tervehdykset ja toivotukset (Hyvää yötä! Mukavaa reissua!). Myös osittain kiinteät ilmaukset (ottaa/saada selville) ja tilanteisiin liittyvät (ainakin osittain) vakiintuneet ilmaukset (Ojentaisitko minulle suolan/sokerin/leivän…) sekä niin kutsutut kerasanat eli sanayhdistelmät, jotka esiintyvät yleisesti yhdessä (kaunis nainen, komea mies), voidaan katsoa kuuluvan sanastoon pikemminkin kokonaisuuksina kuin yksittäisinä sanoina. Suomen kielelle tyypillisten kieliopillisten sijamuotojen ja verbien yhdistelmien voidaan myös ajatella muodostavan kokonaisuuksia, joilla on omat merkityksensä ja jotka siten ovat osa sanastoa.  

Pitää ja kirja yhdistelmästä aktivoituu pitää-verbistä eri merkityksiä sen mukaan, missä sijamuodossa kirja on: Pidän kirjasta. Pidän kirjaa (kädessä). Suomen kielelle tyypillisiä ovat myös infiniittiset rakenteet, joiden merkityksiä ei voi analysoida niihin kuuluvien sanojen tai kieliopillisten elementtien merkityksistä (olla nukkuvinaan = ’muka nukkua’, olla tipahtamisillaan = ’melkein tipahtaa’). Sanat myös muodostavat verkostoja ylä-, ala- ja rinnakkaiskäsitteidensä kautta. Nisäkkään, koiran, mäyräkoiran ja villakoiran voi helposti ymmärtää muodostavan tällaisen verkoston. Kielen fraseologista luonnetta jo 1950-luvulla tutkineen Firthin mukaan sana ymmärretään sen yhteydessä olevien sanojen kautta. Muodostamme välittömästi jonkinlaisen käsityksen ilmauksen Kuusen takaa kurkisti arka ja pörröinen ropi tuntemattomasta ropista, vaikka emme sen määritelmää sanakirjasta löydäkään.

Miten edellä kuvattu sanaston verkostomainen rakenne, yksittäisiä sanoja laajemmat kokonaisuudet ja fraseologinen luonne vaikuttavat opetukseen ja oppimiseen? Koska sanat eivät ole yksin, voinemme heti hylätä perinteiset sanalistat, joista vielä jonkin aika sitten sanastoa opeteltiin. Mikäli hyväksymme ajatuksen, että kieli on ennen kaikkea kommunikointia, voimme sanoa, että sanasto on kielioppia tärkeämpi elementti, koska ilman sanoja ei voi puhua, mutta ilman kielioppia voi. Sanasto on siis ensiarvoisen tärkeää kielenoppijalle, vaikka kommunikointi toki pitää sisällään paljon muutakin kuin sanoja ja ilmauksia. Opettajan tulee siis kannustaa oppijaa kartuttamaan sanastoaan kaikin keinoin – eivätkä sanalistatkaan ole pannassa. Sanat tulee kuitenkin aina kirjoittaa ylös tekstiyhteydessään. Jos haluamme oppia pitää-verbin merkityksen ’tykätä’, ei pelkkä verbin kirjaaminen ylös riitä. Yhtä oleellista on elatiivimuoto -stA: Minä pidän suklaasta. Ja suklaasta-sanan oppija korvaa juuri sillä asialla, josta hän oikeasti pitää. Kirjattavan sanaston tulee siis olla oppilaalle merkityksellistä. Monimutkaisia määritelmiä ei tarvita, vaan oleellisempaa on rakenteen ytimen kirjaaminen, koska sitä oppija vuorovaikutustilanteissa tarvitsee, ei määritelmää. Kaikkia uusia sanoja ei myöskään tarvitse kirjata muistiin, vaan oppijan tulee keskittyä itselleen oleelliseen sanastoon, sen ympärille rakentuviin ilmauksiin ja sanan liittämiseen laajempaan sanaverkostoon.

Opetuksessa tulee siis lähteä liikkeelle siitä, mikä oppijalle on tärkeää ja mikä liittyy hänen elämäänsä. Vaikka opettaja itse olisi kuinka innoissaan pikkulintujen nimistä, eivät ne ole oppijoille oleellista sanastoa kuin äärimmäisessä poikkeustapauksessa. Henkilökohtaisen merkittävyyden lisäksi siis myös sanan yleisyys on tärkeä lähtökohta. Yleisesti opetuksessa noudatettu helposta vaikeaan -etenemisjärjestys on ongelmallinen, koska vaikeus ja helppous on aina suhteellista. Maahanmuuttovirasto on pitkä, moniosainen yhdyssana, mutta mikäli se on oppijan elämässä tärkeä ja usein toistuva termi, opitaan se helposti ja nopeasti.  Oppimisen edellytyksenä onkin toisto. Kielenoppimisessa puhutan syötteestä, jota oppijan on sanastoa oppiakseen saatava paljon. Toiston ohella oppimista edesauttaa myös havainnoiminen: sanoja, niiden välisiä yhteyksiä, synonyymeja, rinnakkaisilmauksia ja käyttömahdollisuuksia tulee pohtia, jotta sanan muistista hakeminen helpottuu ja lopulta automatisoituu.

Perinteisesti oppikirjoissa lähdetään liikkeelle yksikertaisista Minä syön leipää -tyyppisistä ilmauksista. Ilmaukseen sisältyy toki paljon oppijan kannalta tärkeää kieliopillista tietoa ja yleisiä ja oppijan elämään liittyviä sanoja, mutta kokonaisuutena se on tilannetta kuvaileva ilmaus, jonka käyttömahdollisuudet keskustelussa ovat aika vähäiset. Yleisyyden ja tärkeyden lisäksi oppijan olisi hyvä päästä hyödyntämään ja harjoittelemaan sanastoa heti oikeissa vuorovaikutustilanteissa. Nykynäkemyksen mukaan sanaston oppimisen taustalla onkin käsitys sanasta muodon, merkityksen ja käytön kolminaisuutena. Sanalla on aina jonkinlainen lausuttu tai kirjoitettu muoto (tai yleensä muotoja), niihin liittyy tiettyjä merkityksiä ja niitä käytetään tietyissä tilanteissa. Sanojen muotoja ei siis opetellaerikseen eikä pelkästään yhdistettyinä merkityksiin. Sen sijaan sanaston (ja kielen) opettamisessa ja opiskelussa lähdetään liikkeelle erilaisiin käyttötilanteisiin liittyvistä rakenteista ja ilmauksista. Lähtökohtana on tärkeä ja todellinen tilanne, jossa pyritään johonkin. Se voi olla vaikkapa halu löytää jokin kirja kirjastosta ja tarve kysyä asiasta virkailijalta. Seuraavaksi mallinnetaan, mitä tilanteessa tapahtuu, millaisia kielenkäyttötapoja tarvitaan (tervehdys, pyyntö, kiittäminen, hyvästely) ja miten kyseiset asiat tilanteessa konkreettisesti kielennetään ja millaisia rakenteita käytetään. Tätä harjoitellaan ja vasta sen jälkeen analysoidaan, mitä tilanteessa tapahtui, miten rakenteet muotoiltiin, mitä sanoja ja muotoja käytettiin.  Ennen kieliopillista analyysia täytyy siis olla ainesta, jota analysoida. Tämän jälkeen rakenteita kerrataan, varioidaan ja otetaan aktiiviseen käyttöön oikeissa kommunikointitilanteissa.

Alkutilanteen onnettomalle kielenoppijalle siis voisi lausua lohdutuksen sanoiksi sen, että kaikkien yksittäisten sanojen yksittäisiä merkityksiä ei tarvitse muistaa. Häntä voisi pyytää irtautumaan pelkästään sanakirjan käytöstä, koska niissä sanojen käsittely perustuu edelleen aika pitkälti yksittäisten sanojen määrittelyihin - usein synonyymien kautta. Häntä voisi kehottaa etsimään isompia kokonaisuuksia, tutkimaan vaikkapa googlaamalla, mitkä sanat ja muodot esiintyvät usein yhdessä. Pohtimaan, miten oman kielen ilmaukset ilmaistaan suomeksi. Tukeutumaan outoa sanaa ympäröiviin mahdollisesti jo tuttuihin sanoihin. Näkemään sanat horisontaalisesti toisiinsa kytkeytyvinä elementteinä, koska sanat eivät seuraa toisiaan sattumanvaraisesti. 

Luettavaa:
Niitemaa, Marja-Leena 2014. Kuinka vieraan kielen sanoja opitaan ja opetetaan. Teoksessa Kuinka kieltä opitaan (Toim. Päivi Pietilä ja Pekka Lintunen). Gaudeamus.
Honko, Mari – Mustonen, Sanna 2017. Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. Finn Lectura.

Kommentit