Laulut kielen opetuksessa
Laulut kielen opetuksessa 

Jenni Alisaari


Musiikki on olennainen osa arkeamme. Kuulemme musiikkia päivittäin erilaisissa tilanteissa eikä ole harvinaista, että hyräilemme itsekin joitakin melodioita mielessämme tai ääneen. Musiikki vaikuttaa tunteisiin ja kehon toimintoihin: hermostoon, hormoneihin ja immuunijärjestelmään. Mielimusiikin kuuntelu tai laulaminen alentaa kipua, tukee kuntoutumista aivoinfarktista ja kohentaa jopa vastustuskykyämme[1]. Lisäksi musiikki vaikuttaa mielialaan. Laulut tai kappaleet voivat aktivoida erilaisia muistoja joko siksi, että niitä on kuunneltu juuri kyseisissä tilanteissa, tai sitten niiden melodia tai sanat muistuttavat meitä joistakin eletyistä hetkistämme. 

Musiikkia voi käyttää myös aktivointiin tai rauhoittamiseen[2]. Tuutulaulut ovat rauhoittaneet lapset uneen kautta aikojen, ja monet käyttävät musiikkia esimerkiksi mindfullness-harjoitusten taustalla tai muuten rauhoittumis- tai rentoutumistarkoituksessa. Ostoskeskuksissa taas musiikkia käytetään ihmisten aktivointiin. Parkinson-potilaiden kuntoutuksessakin käytetään musiikkia rytmittämään ja tukemaan kävelyä. Erityisesti tango on osoittautunut tässä toimivaksi.[3]

Musiikilla voidaan myös luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. Usein tietyn tyylisen musiikin kuuntelijat identifioituvat vahvasti kuuluvaksi yhteen ryhmään, ja musiikista tuleekin tärkeä osa heidän identiteettiään. Tutkimusten mukaan myös luokassa yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan lisätä yhdessä laulamalla[4]. On mielenkiintoista, että yhdessä laulavien ihmisten sydämensykekin synkronisoituu[5]!

Laulaminen on yksi varhaisimmista vuorovaikutuksen muodoista. Se luo turvallista ilmapiiriä yhteisöihin tai esimerkiksi vanhemman ja lapsen ympärille. Laulamisen on todettu myös motivoivan oppijoita[6]. Lisäksi laulamisen on todettu antavan itseluottamusta[7] ja houkuttelevan vuorovaikutukseen ja osallistumaan[8]. Kun esimerkiksi lapsiryhmässä lauletaan vuorolauluna tervehdyksiä ja niihin vastaamista tai muita samanlaisia lyhyitä vuoropuheluita, useimmat lapset haluavat osallistua vuorollaan. Laulamalla voidaankin tehdä luokan ilmapiiristä rennompi[9] ja jopa vähentää ahdistusta[10]. Laulamista käytetään kuitenkin suhteellisen vähän esimerkiksi suomen kielen opetuksessa[11], joten on tärkeää, että tieto laulamisen hyödyistä kielen oppimisessa tulisi mahdollisimman monen opettajan tietoon.

Musiikki, laulaminen ja oppiminen

Laulaminen ja musiikin kuuntelu aktivoivat aivoja monipuolisesti. Laulamalla saadaan heräämään erilaisia tunteita[12], mikä tehostaa oppimista[13]. Tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen musiikillinen harjoittelu vaikuttaa positiivisesti myös lasten kognitiivisiin kykyihin[14]. Laulujen on todettu lisäävän erityisesti kielen oppimista[15]. Lisäksi laulaminen vaikuttaa positiivisesti oppijoiden tehtäväsuoriutumiseen eli siihen, että oppijat suoriutuvat tehtävistään paremmin[16]. Yksi syy siihen, miksi laulaminen vaikuttaa oppimiseen niin positiivisesti, saattaa olla se, että laulaminen lisää rentoutta, kohottaa energiatasoa ja tuo iloa oksitosiinin eli mielihyvähormonin tuotannon lisääntyessä aivoissa[17]. Mielenkiintoista on, että myös laulajien avuliaisuus toisiaan kohtaan lisääntyy yhdessä laulettaessa[18].

Miksi laulut toimivat kielen opetuksessa?

Teoriani siitä, miksi laulut toimivat kielen opetuksessa[19], pohjautuu Leo van Lierin näkemykselle ekologisesta kielenoppimisesta[20]. van Lierin mukaan kielen oppiminen on tehokkainta silloin, kun seuraavat asiat toteutuvat:
1)      Kielen oppija saa ympäristöstään itselleen ymmärrettäviä tarjouksia, eli kirjoitettuja tai puhuttuja kielen aineksia, joiden merkityksen hän ymmärtää: Laulujen sanoitukset ovat oppijalle kielellisiä tarjoumia, joista hän voi oppia itselleen mielekkäitä ja merkityksellisiä ilmaisuja ja rakenteita. Erityisesti yksinkertaisissa lastenlauluissa sanat ovat usein myös melko helposti ymmärrettäviä, varsinkin jos niiden merkitysten ymmärtämistä tuetaan liikkeiden, kuvien tai selitysten avulla. 

2)      Kielen oppija kohdistaa aktiivisesti huomionsa kieleen: Huomion kohdistaminen oppimisen kohteena olevaan kieleen on kielen oppimisen kannalta olennaista[21]. Laulujen sävelkorkeuden vaihtelut nostavat huomion kohdistamisen tasoa[22]: sanat erotetaan helpommin lauletusta kuin puhutusta tekstistä ja äänteiden erottaminen helpottuu sävelkorkeuden vaihtelun myötä.

3)      Oppija tuottaa itse oppimisen kohteena olevan ilmaisun: Oma tuottaminen on kielen oppimisen edellytys[23]. Tuottaminen on erityisen runsasta yhdessä laulettaessa verrattuna sellaisiin kielenoppimistilanteisiin, joissa isossa ryhmässä kukin oppija saa vain yksi kerrallaan puheenvuoron ja näin ollen vähemmän harjoittelumahdollisuuksia. Laulettaessa tuotetaan valmiita ilmaisuja, jolloin kielen oppija saa harjoitella erilaisia kielen ilmauksia oman taitotasonsa rajat ylittäen. Lisäksi erityisesti kertosäkeissä tulee runsaasti toistoa, mikä helpottaa ilmaisujen mieleen painamista.

Mihin kaikkeen lauluja voi käyttää kielen oppimisessa?

Lauluista ja laulamisesta on hyötyä erityisesti kielenoppimisen alkuvaiheessa, ja lauluja voikin käyttää avuksi ihan oppimisprosessin alusta asti. Alkuvaiheessa oppija voi esimerkiksi vain kuunnella ja hyräillä tai taputtaa rytmikkäästi laulun tahdissa, ja vähitellen osallisuutta voidaan laajentaa ensin esimerkiksi kertosäkeisiin ja sitten vähitellen laulusta voidaan ottaa muita osia haltuun. Mihin kaikkeen lauluja, loruja ja laulelmia sitten voi käyttää?

Ääntäminen

Laulut, lorut ja rytmiset laulelmat (chants) tehostavat ääntämisen oppimista ja lisäävät puheen sujuvuutta[24]. Erityisesti äänenpaino ja -sävy sekä äänteiden pituus hyötyvät[25].

Vuorovaikutus

Lauluista voi saada tukea erilaisten ilmaisujen oppimiseen, joita voi käyttää vuorovaikutukseen[26] ja näin saadaan kielen tuottamiseen lisää mahdollisuuksia. Helppo esimerkki on esimerkiksi Missä on peukalo -laulun teksti, jossa kysytään Mitä sulle kuuluu? ja vastataan Kiitoksia hyvää. Näillä fraaseilla kielenoppija pääsee mukavasti alkuun tervehtimistapojen oppimisessa. Päässä soivat laulut pitävät kielen aineksia koko ajan mielessä[27], jolloin niistä voi oppia monenlaisiakin ilmaisuja oman vuorovaikutuksen tueksi.

Muisti

Laulujen rytmi, melodia ja riimit tukevat kaikki sanojen muistiin painamista[28]. Joidenkin tutkimusten mukaan erityisesti melodialla on iso rooli muistin tukemisessa[29], kun taas toisten mukaan erityisesti rytmi ja rytmikäs liike ovat keskeisiä muistamisen apuja[30]. Todennäköisesti kuitenkin juuri sävelkorkeuden vaihtelu tarjoaa lisää informaatiota muistin tueksi[31].
Muistamista voi tehostaa käyttämällä yksinkertaisia ja toistuvia melodioita[32] ja suosimalla lauluja, joissa on yksinkertaista sanastoa ja rakenteita[33]. Lisäksi laulujen on hyvä olla lyhyitä ja tarpeeksi hitaasti laulettuja, jotta niiden sanoja ja rakenteita olisi helppo oppia, eikä liikaa kognitiivista resurssia menisi haastavan melodian opetteluun[34]. Laulun toistaminen useampaan kertaan on myös keskeistä oppimisen mahdollistumiseksi[35]

Erilaiset aihesisällöt

Laulut ovat hyvää materiaalia monenlaisten aiheiden opetukseen. Niiden avulla voi hauskasti välittää tietoa esimerkiksi luonnosta, eläimistä, vuodenajoista, paikoista, kulkuvälineistä ja niin edelleen: lista on loputon! Lauluja voi myös käyttää esimerkiksi oppituokion alussa alustuksena aiheeseen, jolloin oppijat saadaan aktivoitua kyseisen sisällön pariin tehokkaalla tavalla ja samalla voidaan vahvistaa myös heidän motivaatiotaan. Lauluja on hyvä käyttää myös muistiin painamisen apuna: moni onkin opetellut esimerkiksi aakkoset tai vaikkapa englanninkieliset kuukausien nimet laulaen.

Sanasto

Laulut ovat erinomainen keino sanaston kasvattamiseen[36]. Lauluja laulettaessa sanaston ymmärtämistä voidaan tukea piirroksin tai erilaisin liikkein. Lisäksi laulaen voi harjoitella erilaisten haastavampienkin idiomaattisten ilmaisujen muistamista.

Rakenteet

Laulujen avulla voi harjoitella myös erilaisia rakenteita: esimerkiksi paikallissijojen tunnistamista ja tuottamista voi oppia pelkästään niitä laulaen harjoittelemalla[37]. Lauluissa onkin moninainen valikoima erilaisia rakenteita tarjolla, ja lauluja voikin hyvin valita laulettavaksi sen mukaan, minkä rakenteen oppiminen on kulloinkin ajankohtaista ja tarpeellista. Esimerkiksi konditionaalia (-isi-muoto) voi harjoitella perinteisen Jospas minä kissan saisin -laulun avulla.

Kirjoittaminen

Lauluista saa tehokasta apua myös kirjoittamisen sujuvuuden lisäämiseen[38]: Laulamalla kielenoppija saa käyttöönsä uusia ilmaisuja, joita hän voi hyödyntää kirjoittaessaan, ja tämä näkyy kirjoituksessa käytettävien sanojen määrän lisääntymisenä.

Ymmärtämistaitojen kehittäminen

Laulujen avulla voidaan harjoitella kuullun tai luetun ymmärtämistä. Kuullun ymmärtämisen harjoituksissa on tärkeää valita laulu, joka on joko oppijoiden kielitaidon tasolla tai jopa hieman matalammalla, jotta heidän on mahdollista selviytyä tehtävästä. Luetunymmärtämisharjoituksessa taso voi olla hieman nykyistä kielitaidon tasoa haastavampi, sillä tekstin ollessa nähtävillä sanoja on helpompi hahmottaa.

Mitä laulujen käytössä kannatta huomioida?

Laulujen käytössä on hyvä kiinnittää huomiota muutamiin seikkoihin. Ensinnäkin laulamisen hyödyt kannattaa maksimoida, eli lauluja kannattaa laulaa usein, ja lisäksi on tärkeää laulaa samoja lauluja toistamiseen. Näin laulujen ilmaisut tulevat tutuiksi oppilaille, ja he voivat harjoitella niiden tuottamista useampaan kertaan. Oppijat on hyvä aktivoida laulamisen aikana monipuolisesti: laulun sanojen merkitysten ymmärtämistä voi vahvistaa erilaisin liikkein ja elein. Tämä tukee myös ilmaisujen mieleen painamista. Laulujen opettelulle kannattaa antaa aikaa: harva ihminen oppii täysin uuden laulun sanoineen ja melodioineen kertalaulamalla. Mitä useammin samaa laulua lauletaan, sen todennäköisemmin sen sanat ja rakenteet jäävät kielenoppijan mieleen. Erityisen hyödyllistä on, jos käytetyt laulut ovat sisällöiltään yhteydessä oppijoiden kiinnostuksen kohteisiin tai jos ne ovat jo ennestään oppijoiden suosiossa. 

Lauluja voidaan laulaa joko ilman mitään säestystä tai itse esimerkiksi kitaralla tai pianolla säestäen tai äänitteen mukana. Äänitteen käytössä on kuitenkin huomioitava, että usein esitysnopeus saattaa olla hieman haastava kielenoppijalle, ja siksi usein onkin suositeltavaa laulaa ilman valmiita tallenteita. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin esimerkiksi Kielinupun laulut (www.kielinuppu.fi), joissa on kiinnitetty erityistä huomiota laulujen esitysnopeuteen siten, että se on kielenoppijalle mahdollisimman sopiva. Tärkeintä laulettaessa on innostava ilmapiiri: kun opettaja on innostunut laulamaan, yleensä myös oppijat osallistuvat innokkaasti ja laulamisesta nauttien. Tällöin saadaan laulamisesta kaikkein paras hyöty irti!

Abbott, M. (2002). Using music to promote L2 learning among adult learners. TESOL Journal, 11(1), 10–17.
Alisaari, J. (2016): Songs and poems in the second language classroom. The hidden potential of singing for developing writing fluency. Annales Universitatis Turkuensis. Series B Humaniora 426. Turku: Turun yliopisto 2016. Saatavissa: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/128287/AnnalesB426Alisaari.pdf?sequence=2
Alisaari, J. (2015). Laulaminen paikallissijojen harjoittelun menetelmänä S2-opetuksessa. Teoksessa Merja Kauppinen, Matti Rautiainen & Mirja Tarnanen (Toim.). Elävä ainepedagogiikka. Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 9. Saatavissa: http://hdl.handle.net/10138/154156
Alisaari, J. & Heikkola, L. M. (2017): Songs and poems in the language classroom: Teachers' beliefs and practices. Teaching and Teacher Education, 63, 231–242. doi: 10.1016/j.tate.2016.12.021
Alisaari, J. & Heikkola, L. M. (2016a). Increasing fluency in L2 writing with singing. Studies in Second Language Learning, 2, 271–292. Saatavissa: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=411481
Alisaari, J. & Heikkola, L. M. (2016b). Laulamalla sujuvuutta kirjoittamiseen. Kasvatus, 4, 313–326.
Alisaari, J. & Sundell, M. (2012). Varhainen vuorovaikutus ja sen tukeminen musiikkiterapian avulla. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012052710046
Bilhartz, T. D., Bruhn, R. A., & Olson, J. E. (2000). The effect of early music training on child cognitive development. Journal of Applied Developmental Psychology, 20(4), 615–636. http://dx.doi.org/10.1016/S0193-3973(99)00033-7
Burgess, J., & Spencer, S. (2000). Phonology and pronunciation in integrated language teaching and teacher education. System, 28(2), 191–215. http://dx.doi.org/10.1016/S0346-251X(00)00007-5
Coyle, Y., & Gómez Gracia, R. (2014). Using songs to enhance L2 vocabulary acquisition in preschool children. Teaching English to Young Learners, 68(3), 276–285. doi:10.1093/elt/ccu015
Dowling, W. J., Tillmann, B., & Ayers, D. F. (2002). Memory and the experience of hearing music. Music Perception, 19(2), 249–276. doi:10.1525/mp.2001.19.2.249
Fancourt, D., Ockelford, A. & Belai, A. A. (2013). The Psychoneuroimmunological Effects of Music: A Systematic Review and A New Model. Brain Behavior and Immunity 36. DOI: 10.1016/j.bbi.2013.10.014
Graham, C. (1992). Singing, chanting, telling tales: Arts in the language classroom. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Grape, C., Sandgren, M., Hansson, L. O., Ericson, M., & Theorell, T. (2003). Does singing promote well-being? An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson. Integrative Physiological & Behavioral Science, 38(1), 65–74. DOI: 10.1007/BF02734261
Green, J. M. (1993). Student attitudes toward communicative and non-communicative activities: Do enjoyment and effectiveness go together? Modern Language Journal, 77(1), 1–10. doi:10.1111/j.1540-4781.1993.tb01938.x
Hallam, S., Price, J., & Katsarou, G. (2002). The effects of background music on primary school pupils’ task performance. Educational Studies, 28(2), 111–122. doi:10.1080/03055690220124551
Heikkola, L. M. & Alisaari, J. (2018). Laulun sanoja lausumalla taitavaksi ääntäjäksi. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (10), 18-44. DOI: https://doi.org/10.30660/afinla.73122 Saatavissa: https://journal.fi/afinla/article/view/73122
Heikkola, L. M. & Alisaari, J. (2019). Increasing fluency in L2 speaking with singing. Teoksessa P. Lintunen, M. Mutta & P. Peltonen (Toim.) Fluency in SLA. Multilingual Matters.
Holme, R. (2009). Cognitive linguistics and language teaching. Basingstoke (Hampshire), UK: Palgrave Macmillan.
Huron, D. (2006). Is music an evolutionary adaptation? Annals of the New York Academy of Science, 930, 43–61. doi:10.1111/j.1749-6632.2001.tb05724.x
Jolly, Y. S. (1975). The use of songs in teaching foreign languages. Modern Language Journal, 59(1), 11–14. doi:10.2307/325440
Kao, T., & Oxford, R. L. (2014). Learning language through music: A strategy for building inspiration and motivation. System, 43(1), 114–120. doi:10.1016/j.system.2014.01.003
Kilgour, A. R., Jakobson, L. S., & Cuddy, L. L. (2000). Music training and rate of presentation as mediators of text and song recall. Memory and Cognition, 28(5), 700–710. DOI: 10.3758/BF03198404
Kirschner, S., & Tomasello, M. (2010). Joint music making promotes prosocial behavior in 4-year-old children. Evolution and Human Behavior, 31(5), 354–364. DOI:10.1016/j.evolhumbehav.2010.04.004
Legg, R. (2009). Using music to accelerate language learning: An experimental study. Research in Education, 82(1), 1–12. doi:10.7227/RIE.82.1
Lems, K. (2005). Music works: Music for adult English language learners. New Directions for Adult & Continuing Education, 107, 13–21. doi:10.1002/ace.185
Lier, L. van (2000). From input to affordance: Social-interactive from an ecological perspective. Teoksessa J. Lantolf (Toim.), Sociocultural theory and second language learning (s. 245–260). Oxford: Oxford University Press.
Ludke, K. M., Ferreira, F., & Overy, K. (2014). Singing can facilitate foreign language learning. Memory and Cognition, 42(1), 41–52. http://dx.doi.org/10.3758/s13421-013-0342-5
Lötzke, D., Ostermann, T. & Büssing, A. (2015). Argentine tango in Parkinson disease – a systematic review and meta-analysis. BMC Neurology 15. doi: 10.1186/s12883-015-0484-0
Medina, S. L. (1990). The effects of music on second language vocabulary acquisition. Educational Resources Information Center Database, Document #ED 352-834. Saatavissa: http://www.scribd.com/doc/48477187/The-Effects-of-Music-Upon-Second-Language-Vocabulary-Acquisition-ERIC
Medina, S. L. (2002). Using music to enhance second language acquisition: From theory to practice. Teoksessa J. Lalas, & S. Lee (Toim.), Language, literacy, and academic development for English language learners. Pearson Educational Publishing.
Mizener, C. P. (2008). Enhancing language skills through music. General Music Today, 21(2), 11–17. DOI: 10.1177/1048371308316414
Morley, J. (1991). The pronunciation component in teaching English to speakers of other languages. TESOL Quarterly, 25(3), 481–520. DOI: 10.2307/3586981
Murphey, T. (1990). The song stuck in my head phenomenon: A melodic din in the lad. System, 18(1), 53–64. doi:10.1016/0346-251X(90)90028-4
Murphy, J. M. (1991). Oral communication in TESOL: Integrating speaking, listening, and pronunciation. TESOL Quarterly, 25(1), 51–75. DOI: 10.2307/3587028
Müller, V. & Lindenberger, U. (2011). Cardiac and Respiratory Patterns Synchronize between Persons during Choir Singing. PLoS ONE 6(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024893
Palmer, C., & Kelly, M. (1992). Linguistic prosody and musical meter in song. Journal of Memory and Language, 31(4), 525–542. http://dx.doi.org/10.1016/0749-596X(92)90027-U
Pekrun , R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students’ self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37(2), 91–105. doi:10.1207/S15326985EP3702_4
Peretz, I., Radeau, M., & Arguin, M. (2004). Twoway interactions between music and language: Evidence from priming recognition of tune and lyrics in familiar songs. Memory and Cognition, 32(1), 142–152. DOI: 10.3758/BF03195827
Sammler, D., Baird, A., Valabrègue, R., Clément, S., Dupont, S., Belin, P., & Samson, S. (2010). The relationship of lyrics and tunes in the processing of unfamiliar songs: An fMRI adaptation study. Journal of Neuroscience, 30(10), 3572–3578. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.2751-09.2010
Schön, D., Boyer, M., Moreno, S., Besson, M., Peretz, I., & Kolinsky, R. (2008). Songs as an aid for language acquisition. Cognition, 106(2), 975–983. doi:10.1016/j.cognition.2007.03.005
Serafine, M. L., Crowder, R. G., & Repp, B. H. (1984). Integration of melody and text in memory for songs. Cognition, 16(3), 28–303. http://dx.doi.org/10.1121/1.2019896
Siedliecki, S. L. & Good, M. (2006). Effect of music on power, pain, depression and disability. Journal of Advanced Nursing 54(5) s. 553–562.
Sihvonen, A. J., Leo, V., Särkämö, T. & Soinila, S. (2014). Musiikin vaikuttavuus aivojen kuntoutuksessa, Duodecim 130(18), 1852–1860.   https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo11845
Sloboda, J. (2005). Exploring the musical mind: Cognition, emotion, ability, function. Oxford: Oxford University Press.
Spychiger, M., Patry, J., Lauper, G., Simmermann, E., & Weber, E. (1995). Does more music teaching lead to a better social climate? Teoksessa R. Olechowski, & G. Khan-Svik (Toim.), Experimental research on teaching and learning (s. 322–336). Frankfurt: Peter Lang.
Thaut, M. H., Peterson, D. A., & McIntosh, G. C. (2005). Temporal entrainment of cognitive functions: Musical mnemonics induce brain plasticity and oscillatory synchrony in neural networks underlying memory. Annals of the New York Academy of Science, 1060, 243–254. http://dx.doi.org/10.1196/annals.1360.017
Wiltermuth, S. S., & Heath, C. (2009). Synchrony and cooperation. Psychological Science, 20(1), 1–5. doi: 10.1111/j.1467-9280.2008.02253.x
Yalch, R.F. (1991). Memory in a jingle jungle: Music as a mnemonic device in communicating advertising slogans. Journal of Applied Psychology, 6(2), 268–275. http://dx.doi.org/10.1037//0021-9010.76.2.268


[1] Fancourt, Ockelford & Belai (2013); Siedliecki & Good, 2006; Sihvonen, Leo, Särkämö & Soinila, 2014
[2] Fancourt, Ockelford & Belai (2013)
[3] Lötzke, Ostermann & Büssing (2015)
[4] Huron, 2006; Spychiger, Patry, Lauper, Simmermann & Weber, 1995; Wiltermuth & Heath, 2009)
[5] Müller & Lindenberger (2011)
[6] Green, 1993; Kao & Oxford, 2014; Mizener, 2008; Schön ym., 2008
[7] Kao & Oxford, 2014
[8] Alisaari & Sundell, 2012
[9] Jolly, 1975
[10] Medina, 2002
[11] Alisaari & Heikkola, 2017
[12] Sloboda, 2005
[13] Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002
[14] Bilhartz, Bruhn & Olson, 2000
[15] Abbott, 2002; Alisaari & Heikkola, 2016; Legg, 2009
[16] Hallam, Price & Katsarou, 2002
[17] Grape ym., 2003; Huron, 2006
[18] Kirschner & Tomasello, 2010
[19] Alisaari, 2016
[20] van Lier, 2000
[21] Schmidt, 1990; van Lier, 1998
[22] Schön ym. 2008
[23] Swain, 2000
[24] Heikkola & Alisaari, 2018; Lems, 2005; Morley, 1991
[25] Burgess & Spencer, 2000
[26] Murphy, 1991
[27] Murphey, 1990
[28] Graham, 1992; Palmer & Kelly, 1992
[29] Alisaari & Heikkola, 2016; Ludke ym. 2014; Sammler ym. 2010; Thaut ym., 2005; Yalch, 1991
[30] Holme, 2009
[31] Peretz ym., 2004; Serafine ym., 1984; Yalch, 1991
[32] Dowling ym., 2002; Schön ym., 2008
[33] Schön ym., 2008
[34] Kilgour ym., 2000
[35] Kilgour ym., 2000
[36] Coyle & Gómez Gracia 2014; Legg, 2009; Medina, 1990
[37] Alisaari, 2015
[38] Alisaari & Heikkola, 2016a; Alisaari & Heikkola, 2016bKommentit